Material Text Cultures
Members
EN

M.A. Jessica Dreschert

Z

MTK-Series (scientific coordination and editing)
Office of the Collaborative Research Centre

Telephone:  (0)6221-54 4189
E-Mail:  dreschert@uni-heidelberg.de

 

 

→ all Members

 

Subprojects

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A08 A09 A10 A11 A12 B01 B02 B03 B04 B06 B07 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 IGK INF Ö1 Ö2 Z